Slavnost u Emauzského obrázku

Obnova Emauzského obrázku na Staré poutní cestě do Hejnic 2017

Každoročně putují od Hemmrichu do Hejnic stovky poutníků, turistů a výletníků. Většina těch současných prochází nebo projíždí na kole zpočátku po Viničné cestě, aby z ní později odbočila doleva z kopečka po Staré poutní cestě. Sotvakdo dnes myslí na to, že v minulosti poutníci za hejnickou madonou klesali z Oldřichovského sedla poměrně strmě k pomníčku Zabitého mládence, aby následně opět vystoupali do úrovně novější Viničné cesty. Tato původní část Staré poutní cesty dnes už není příliš patrná ani známá. Její stáří je úctyhodné, nejstarší zmínka o ní prý pochází již z 16. století.
Brzy poté, co odbočíme po modrých značkách z Viničné cesty, přijdeme k Emauzskému obrázku, jednomu ze zdejších symbolů. Nomen et omen – na kamenném sloupku byl od nepaměti upevněn obrázek připomínající biblický příběh setkání Krista s učedníky v Emauzích.
Málo se mi toho ale podařilo o známém pomníčku s obrázkem nalézt, bez většího úspěchu jsem pátralv pramenech… A tak marně hledám odpověď na otázku, odkdy v těch místech žulový sloup s obrázkem stojí. Zdá se, že to již upadlo v zapomnění a nikdo ze soudobých badatelů zatím nevypátral, kdo a kdy jedno z mnoha zastavení na nejznámější poutní cestě do Hejnic zřídil.
V uznávaném turistickém průvodci Franze Hüblera z roku 1902, nazvaném Führer durch das Jeschken- und Isergebirge…, se o jeho existenci autor zmiňuje.
Miloslav Nevrlý v Knize o Jizerských horách, kapitole O jizerskohorských lupičích, o Emauzském obrázku píše: „Procesí, která chodívala kolem roku 1853 Starou poutní cestou přes Oldřichovské sedlo do Hejnic, se obávala ‚loupežnického hejtmana Filipa Krauseho. Rodiče jím strašili děti, ale sami se také třásli, když procházeli starými bučinami a houštinami kolem Emauzského obrázku a pomníčku Zabitého mládence.“ Bylo-li tomu tak, pak zde obrázek musel stát již v polovině 19. století. Zbožní poutníci chodili kolem, u obrázku poklekli a modlili se na dlouhé cestě, nebo jen chvíli odpočívali. Měli ta místa v úctě a podle toho se k nim zpravidla i chovali.
Změna ovšem nastala v souvislosti s poválečnou výměnou obyvatelstva. Nově příchozím bylo mnohdy cizí to,co zde nacházeli po svých předchůdcích, nalezené památky neudržovali, pokud
z nich neměli prospěch. Neporozumění kraji a jeho hodnotám vedlo bohužel i k jejich ničení. Vandalové se žel nevyhnuli ani Emauzskému obrázku. Snad jednou, možná i dvakrát sloup
s obrázkem kdosi povalil, následkem čehož zvětralá žula pukla a sloup se rozlomil. Ernst Elstner se v roce 1971 zmiňuje o tom, že o opravu se v roce 1964 postaral bývalý hajný z Oldřichovského sedla Franz Hausmann se svou ženou.
Od té doby byl několikrát vyměněn obrázek a někdy zde nejspíš i chyběl. V časopisech vydávaných Spolkem Patron se dovídáme, že počátkem 90. let minulého století byl jen papírový,
krytý plexisklem, a byl vybledlý a poškozený. V roce 1996 ho nahradil Eduard Švajda a o rok později připevnil pod obrázkem i tabulku s nápisem Emauzský obrázek. Po dalších deseti letech dal Spolek Patron namalovat Pavlem Koňaříkem z Hejnic obrázek nový.
Také kamenný sloupek byl již dlouho nakloněn, což způsobovaly kořeny stále mohutnějších stromů, mezi nimiž stál. V takovém stavu bylo možné Emauzský obrázek navštěvovat až do
6. května 2017. Toho dne začala jeho celková obnova, o kterou se zasloužil spolek Frýdlantsko. Ten ji realizoval pro Lesy ČR, státní podnik, Lesní správu Frýdlant. Památka byla kompletně rozebrána a odvezena k odbornému restaurování. Záměrem bylo navrátit Emauzskému obrázku stav co nejbližší tomu, který je známý z nejstarších dostupných fotografií. V létě jsme na místě mohli nalézt jen pár základových kamenů.
Během září 2017 se podařilo restaurovaný žulový dřík se stříškou na původním místě opět sestavit. Obnoven byl i obrázek z roku 2006, přičemž zachován zůstal jeho námět, nyní však doplněný o slova ze svatého evangelia podle Lukáše: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá; den se nachýlil. Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi.“ Na dřevěný sloupek byla umístěna tabulka ze smaltovaného plechu s česko-německým nápisem Emauzský obrázek – Emausbild. Vrchol stříšky zdobí nový kovaný křížek s letopočtem 2017.
Zbývalo již jen slavnostně představit obnovenou památku veřejnosti. Se svolením Jana Heinzla cituji na tomto místě jeho slova: „Slunce babího léta vstoupilo do jizerského lesa skrze zlátnoucí listí stromů. Po Staré poutní cestě se od Oldřichova a Hejnic scházel lid, aby si prohlédl a uctil obnovený Emauzský obrázek. V sobotu 30. září kolem třetí hodiny odpoledne se u božích muk shromáždilo ke stovce znalců, ochránců a přátel hor a jejich památek. Nechyběli poutníci i turisté. Slavnost zahájila mše svatá s žehnáním památky. Celebroval ji raspenavský, hejnický a mníšecký farář Pavel Andrš
a hudebně i zpěvem ji doprovodili farníci vedení Marcelem Foxem Štěpánkem z Jablonce nad Nisou.“

Po skončení bohoslužby přítomné pozdravil frýdlantský lesní správce Václav Vacek a za spolek Frýdlantsko Jan Heinzl. Program poté pokračoval rozhovory u připraveného občerstvení.
Až nyní půjdete po Staré poutní cestě od Oldřichovského sedla do Hejnic či směrem opačným, zastavte se i vy u Emauzského obrázku – podobně jako statisíce těch, kteří tudy prošli již před vámi.
Nechť toto klidné a půvabné místo přináší kolemjdoucím i v budoucnu potěšení a radost. Bývalo tomu tak odedávna.

Otokar Simm, Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2017